Відділ кадрової роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження голови районної державної адміністрації
15.09.2016 № 562


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрової роботи апарату

Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області

І. Загальні положення

Відділ кадрової роботи є структурним підрозділом апарату Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області, який утворюється або ліквідується відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови райдержадміністрації.

Чисельність відділу  кадрової роботи визначається з розрахунку до 20 осіб на одного спеціаліста відділу.

 1. Відділ кадрової роботи прямо підпорядковується голові райдержадміністрації.
 2. У своїй діяльності відділ кадрової роботи керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами.
 3. Положення про відділ кадрової роботи розробляється на основі Типового положення та затверджується головою райдержадміністрації.

 ІІ. Основні завдання, функції та права відділу кадрової роботи

 1. Основними завданнями відділу кадрової роботи є:

 1) реалізація державної політики з питань роботи з кадрами в районній державній адміністрації;

 2) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації (керівником державної служби) своїх повноважень з питань управління персоналом;

 3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації ;

 4) добір персоналу райдержадміністрації;

 5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

 6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

 7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах райдержадміністрації;

 8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 1. Відділ кадрової роботи відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

 2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

 3) вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

 4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови райдержадміністрації з питань управління персоналом;

 5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує голова райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

 6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі райдержадміністрації, розв’язання конфліктних ситуацій;

 7) вивчає потребу в кадрах на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

 8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 9) розробляє разом з відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

 10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

 11) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;

 12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

 організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

 опрацьовує штатний розпис райдержадміністрації;

 спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу райдержадміністрації;

 забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

 організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

 13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;

 14) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;

 15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

 16) разом із державними службовцями складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання їх службової діяльності;

 17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

 18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

 19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

 20) обчислює стаж роботи та державної служби;

 21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом роботи з кадрами у структурних підрозділах райдержадміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підпорядковані організації);

 22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

 23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

 24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

 25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

 26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників райдержадміністрації;

 27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

 28) формує графік відпусток працівників райдержадміністрації, готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації щодо надання відпусток, контролює їх надання та веде облік;

 29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації;

 30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

 31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

 32) у межах компетенції готує розпорядження голови райдержадміністрації про відрядження працівників райдержадміністрації;

 33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівникам райдержадміністрації;

 34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

 35) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо призначення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

 36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

 37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації;

 38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

 39) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в райдержадміністрації;

 40) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

 41) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 1. Відділ кадрової роботи має право:

 1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в райдержадміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у структурних підрозділах;

 2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

 3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

 4) за погодженням з головою райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань роботи з кадрами та організаційного розвитку;

 5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

 6) за дорученням голови райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

 1. Покладення на відділ кадрової роботи завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

ІІІ. Начальник відділу кадрової роботи

 1. Відділ кадрової роботи очолює начальник.
 2. Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
 3. На посаду начальника відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

 На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

 1. Начальник відділу кадрової роботи:

 1) організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

 2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

 3) забезпечує планування навчання працівників райдержадміністрації;

 4) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників райдержадміністрації;

 5) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;

 6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;

 7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

 8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                               С.В. Білоконь